7.7 Kvalita vnútorného ovzdušia v zdravotníckych zariadeniach

Úloha bola zameraná na monitorovanie kvality vnútorného ovzdušia vo vybraných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach) v Bratislave podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení 192/2015 Z. z. a v zariadeniach pre deti predškolského veku v Bratislave podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

Gestorom projektu bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) a riešiteľmi projektu boli Pracovná skupina pre odbery vzoriek Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OOFŽP“), Špecializované laboratórium chémie ovzdušia, NRC pre mikrobiológiu životného prostredia v ÚVZ SR.

Všeobecne kvalita vnútorného ovzdušia môže vo veľkej miere ovplyvniť zdravie ľudí, zvlášť tých najzraniteľnejších, najmä detí v predškolských zariadeniach a pacientov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

V zdravotníckych zariadeniach sa priebežne kontroluje dodržiavanie hygienicko – epidemiologického režimu, a to odoberaním vzoriek vo forme sterov. Najnovšie výsledky výskumu ale ukazujú, že mikroorganizmy detegované z pevných povrchov nie sú vždy totožné s mikroorganizmami pozorovaných v ovzduší. Človekom inhalované však môžu byť iba mikroorganizmy zo vzdušného aerosólu. Mikroorganizmy sú často prichytené na prachových časticiach, pričom ovzdušie slúži najmä na ich šírenie. Takéto znečistenie nepriaznivo ovplyvňuje hojenie rán a rekonvalescenciu pacientov. Infikovaný prach môže v ranách spôsobovať rôzne zápalové procesy, v organizme blokovať činnosť lymfatického systému a tiež nepriaznivo ovplyvňovať stav slizníc, mäkkých tkanív a respiračného systému. Z toho dôvodu často dochádza k predlžovaniu doby hospitalizácie a zároveň sa zvyšujú aj finančné náklady na liečenie.

Z vyššie uvedených dôvodov sú v interiéroch veľmi často používané rôzne technické zariadenia, ktoré majú slúžiť okrem iného aj na zníženie koncentrácie prachových častíc a mikroorganizmov z ovzdušia. Nikde inde ako v zdravotníckych zariadeniach nie je filtrácia vzduchu dôležitejšia. Pri nedostatočnej starostlivosti sa však tieto zariadenia môžu naopak stáť rezervoárom, v ktorom sa mikroorganizmy môžu kumulovať a pri vhodných mikroklimatických podmienkach i rozmnožovať. Takto sa potom uvoľňujú do vnútorného prostredia, kde sa môžu vyskytovať aj v koncentráciách niekoľkonásobne vyšších než je ich koncentrácia vo vonkajšom ovzduší.
Deti strávia väčšiu časť dňa v jasliach, škôlke, škole alebo domácom prostredí. Dýchajú väčší objem vzduchu v pomere k ich telesnej hmotnosti ako dospelý jedinec, ich imunitný systém nie je dostatočne zrelý na to, aby odolával znečistenému prostrediu, a preto sú oveľa viac náchylnejšie na jeho nežiadúce vplyvy. Alarmujúca je aj tá skutočnosť, že počet astmatických a respiračných ochorení u nich z roka na rok stúpa hlavne v strednej a východnej Európe.

V rámci projektu v roku 2021 boli odoberané a následne vyšetrované vzorky ovzdušia z čistých priestorov v zdravotníckych zariadeniach mimo času prevádzky, ako aj počas prevádzky na mikrobiologické a chemické ukazovatele, vzorky ovzdušia zo zariadení pre deti predškolského veku boli odoberané len na mikrobiologické ukazovatele.

ÚVZ SR poskytlo informácie kompetentným pracovníkom jednotlivých zariadení o výsledkoch sledovania kvality vnútorného ovzdušia vo forme protokolov o skúškach. V prípade nevyhovujúcich výsledkov boli v niektorých prípadoch prekonzultované možnosti nápravných činností na viacerých úrovniach.

Pracovná skupina pre odbery vzoriek OOFŽP a Špecializované laboratórium chémie ovzdušia spolu odobrali 11 vzoriek ovzdušia z čistých priestorov v nemocniciach a 52 vzoriek zo zariadení pre deti predškolského veku.
NRC pre mikrobiológiu životného prostredia stanovovalo vo všetkých odobratých vzorkách mikrobiologické ukazovatele - celkový počet mikroorganizmov, plesne a patogénne mikroorganizmy. Spracovalo sa 63 vzoriek, čo predstavuje 195 ukazovateľov a 629 analýz.

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia stanovovalo chemické ukazovatele - prachové častice > 0,5 μm/m3 a prachové častice > 5 μm/m3 v odobratých vzorkách z nemocníc. Spracovalo sa 11 vzoriek, čo predstavuje 22 ukazovateľov a 22 analýz.

Pri odbere vzoriek zo zariadení pre deti predškolského veku stanovovalo aj teplotu vzduchu a relatívnu vlhkosť vzduchu, čo predstavuje 52 vzoriek, 104 ukazovateľov a 104 analýz.

 • Mikrobiologické ukazovatele
  • Zariadenia pre deti predškolského veku
   • Počet vzoriek: 52
   • Počet vzoriek: 158
   • Počet analýz: 539
  • Čisté priestory v nemocniciach
   • Počet vzoriek: 11
   • Počet vzoriek: 37
   • Počet analýz: 90
 • Chemické ukazovatele
  • Čisté priestory v nemocniciach
   • Počet vzoriek: 11
   • Počet vzoriek: 22
   • Počet analýz: 22

Komplexná záverečná správa bude spracovaná na konci roku 2022.