7.3 Materské mlieko

Pre dieťa predstavuje materské mlieko nenahraditeľný zdroj potravy. Svojim jedinečným zložením je dôležité nie len pre fyzický, ale aj pre zdravý psychický vývoj. Kvalita materského mlieka závisí od fyziológie matky, jej stravovacích návykov, zodpovednosti pri manipulácii s mliekom a spôsobom úpravy a uchovávania mlieka do jeho použitia, ako aj od kvality životného prostredia. Od roku 2001 sa ÚVZ SR venuje sledovaniu kvality materského mlieka zbieraného od darkýň do baniek ženského materského mlieka – laktárií, kde je mlieko upravené a následne použité na výživu detí. Predmetom riešenej problematiky je cielená mikrobiologická a chemická kontrola takto zbieraného materského mlieka od darkýň, ktoré je po pasterizácii podávané novorodencom. Vzorky pochádzali z z Banky ženského materského mlieka Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Limbová v Bratislave.

Špecializované laboratórium chémie potravín a predmetov bežného používania v ÚVZ SR vyšetrilo 26 vzoriek materského mlieka, čo predstavuje 147 ukazovateľov a 268 analýz. Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie vyšetrilo 26 vzoriek s počtom ukazovateľov 95 a 282 analýz.
V porovnaní s rokom 2020 bolo chemicky vyšetrených o 11 % menej vzoriek, čo mohlo byť zapríčinené pretrvávajúcou nepriaznivou epidemiologickou situáciou spôsobenou vznikom pandémie COVID-19.
Chemická kontrola bola zameraná na sledovanie nutričnej kvality materského mlieka stanovením obsahu bielkovín, tuku a sacharidov; na monitorovanie obsahu minerálnych – biopozitívnych látok (vápnik, železo a meď). Ukazovatele nutričnej hodnoty a biopozitívne látky boli porovnávané s hodnotami uvádzanými v Potravinových tabuľkách. Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)