7.2 Kvalita vody a prostredia umelých kúpalísk a zdravotníckych zariadení úvz sr bratislava

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia a NRC pre legionely v životnom prostredí
V rámci úlohy bolo v roku 2021 v laboratóriách Národného referenčného centra (ďalej len „NRC“) pre mikrobiológiu životného prostredia ÚVZ SR vyšetrených 6 vzoriek vôd. 4 vzorky predstavovali vodu z umelého kúpaliska a 2 vzorky pochádzali z hromadného zásobovania pitnej vody. Spolu bolo vyšetrených 32 ukazovateľov a realizovaných 77 analýz. Zo 6 vzoriek nespĺňal požadovanú kvalitu len jeden bazén, v ktorom bola identifikovaná prítomnosť podmieneného patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa. Zo sprievodnej mikroflóry mali v prevažnej miere zastúpenie Pseudomonas sp, Staphylococcus epidermidis.
V NRC pre legionely v životnom prostredí bola vyšetrená 1 vzorka teplej úžitkovej vody, čo predstavuje realizovaných 23 analýz. Vo vyšetrovanej vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií rodu Legionella. Zastúpenie mala Legionella pneumophila sérotyp 9. Prítomnosť sprievodnej mikroflóry potvrdená nebola.

NRC pre hydrobiológiu
Prítomnosť améb vo vzorkách rôznych matríc vyšetruje NRC pre hydrobiológiu v rámci tejto úlohy najmä v súvislosti s epidemiologickými šetreniami a tiež z dôvodu absencie tohto ukazovateľa v legislatíve.
Prítomnosť améb sa vyšetruje kultivačnou metódou pri rôznych teplotách (teplotná selekcia), v závislosti od pôvodu vzorky. Metóda je akreditovaná a vykonáva sa podľa zavedených postupov.
Počas uplynulého roka sa v NRC na prítomnosť améb vyšetrilo 32 vzoriek vôd. Jednalo sa o bazénové vody z rekreačných zariadení, teplé úžitkové a pitné vody, najmä z nemocničných zariadení v súvislosti so šetrením prítomnosti legionel. Pozitívnych na prítomnosť améb bola takmer polovica z týchto vyšetrených vzoriek.
V rámci spolupráce so Štátnym zdravotným ústavom v Prahe boli améby zisťované vo vzorkách surových a prečistených šedých vôd a fontán odobratých v Prahe a jej okolí. Améby boli potvrdené vo všetkých vzorkách šedých vôd aj fontán. V jednej vzorke zo série šedých vôd bol molekulárnymi metódami potvrdený potenciálne patogénny rod akantaméba. Tento izolát je udržiavaný v zbierke NRC a bude ďalej spracovaný na bližšiu identifikáciu.

NRC pre ekotoxikológiu
NRC pre ekotoxikológiu v roku 2021 udržiavalo v zbierke kultúr 45 vzoriek akantaméb izolovaných zo životného prostredia a z biologických materiálov, čo predstavovalo 45 ukazovateľov a 133 analýz. Celkovo 39 vzoriek améb bolo udržiavaných vo forme axenických kultúr v PYG médiu pri dvoch kultivačných teplotách 30 °C. Ďalších 6 vzoriek bolo udržiavaných na agarových platniach pri kultivačných teplotách 30 °C.

RÚVZ Trenčín
V rámci projektu bol sledovaný legionel vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a na umelých kúpaliskách s vodnými atrakciami. Spolu bolo vyšetrených 42 vzoriek vôd na prítomnosť legionel. Z uvedeného počtu bolo 12 vzoriek z bazénov, v ktorých bolo vyšetrených 12 ukazovateľov a vykonaných 24 analýz. Zo zdravotníckych zariadení bolo vyšetrených 30 vzoriek teplej úžitkovej vody, z ktorej bolo vyšetrených 30 ukazovateľov a vykonaných 62 analýz. Všetky vyšetrované vzorky boli negatívne na prítomnosť baktérií rodu Legionella.