7.1 Monitoring vybraných prírodných vodných plôch a biokúpalísk

Výsledky

Prehľad výsledkov laboratórnych analýz na lokalitách, ktorých odber a analýzy uskutočnil ÚVZ SR:

SENEC

voda určená na kúpanie, 6 odberných miest (11.5.2021)

Ukazovatele

 • Biologické :
  • Cyanobaktérie: 0 b/ml, 0 b/ml, 0 b/ml, 0 b/ml, 0 b/ml, 0 b/ml
  • Ostatné cyanobaktérie: Woronichinia compacta
  • Riasy: 5 628 jed./ml, 4508 jed./ml, 2676 jed./ml, 3204 jed./ml, 2660 jed./ml, 2116 jed./ml (Pantocsekiella pseudocomensis, P. ocellata, Elakatothrix genevensis, Desmodesmus brasiliensis, Plagioseslmis nannoplanctonica, Cryptomonas marssonii, Peridinium bipes, Ceratium hirundinella)
  • Chlorofyl-a: 2,7 μg/l, 1,0 μg/l
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 8 KTJ/100 ml, 4 KTJ/100 ml, 0 KTJ/100 ml, 0 KTJ/100 ml, 0 KTJ/100 ml, 0 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 40 KTJ/100 ml, 6 KTJ/100 ml, 10 KTJ/100 ml, 20 KTJ/100 ml, 14 KTJ/100 ml, 8 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,54 mg/l, 4,97 mg/l, 5,04 mg/l, 5,07 mg/l, 4,95 mg/l, 5,02 mg/l P: 0,022 mg/l, 0,023 mg/l, 0,022 mg/l, 0,0215 mg/l, 0,0185 mg/l, 0,0170 mg/l N: 5,26 mg/l, 5,06 mg/l, 4,72 mg/l, 4,47 mg/l, 5,03 mg/l, 4,81 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Pred začiatkom kúpacej sezóny bolo vykonaných 6 odberov z rôznych miest južnej aj severnej časti kúpacej oblasti. Cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet neboli zaznamenané, z ostatných cyanobaktérií len jeden taxón, oživenie riasami bolo primerané a hodnoty chlorofylu-a nízke. V čase odberu neboli prekročené ani hodnoty mikrobiologických ukazovateľov. V troch vzorkách však bol prekročený limit (5 mg/l) v ukazovateli celkový dusík.

VAJNORSKÉ JAZERO Bratislava

voda určená na kúpanie (14.6.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 0 b/ml
  • Ostatné cyanobaktérie: Aphanocapsa incerta
  • Riasy: 530 jed./ml (Plagioselmis nannoplanctonica, Peridinium willei, P. bipes, Pantocsekiella ocellata, P. costei, Oocystis parva, Tetraedron minimum, Radiococcus nimbatus, Ceratium hirundinella, Achnanthidium minutissimum, Elakatothrix genevensis)
  • Chlorofyl-a: 2,8 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 2% (inhibícia), Sinapis alba 25% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 16 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 17 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,33 mg/l, P: 0,019 mg/l ND N: 3,0 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Kvalita vody na tejto lokalite je dlhodobo vyhovujúca, cyanobaktérie schopné tvoriť vodný kvet neboli zaznamenané, riasové oživenie vody a hodnota chlorofylu-a bola nízka. Prekročené neboli ani mikrobiologické ukazovatele. Výsledok stanovenia akútnej ekotoxicity s najvyššou hodnotou účinku bol zistený pre skúšobný organizmus S. alba (25 % účinku), bol pod medznou hodnotou 30 % účinku danou vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z.

IVANKA pri Dunaji

voda určená na kúpanie (14.6.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 0 b/ml
  • Ostatné cyanobaktérie: Aphanocapsa incerta, Merismopedia glauca, Aphanothece floccosa, Radiocystis geminata, Cyanocatena planctonica, Limnococcus limneticus
  • Riasy: 3866 jed./ml (Pantocsekiella ocellata, P. pseudocomensis, Peridiniopsis cunningtonii, Dinobryon divergens, D. bavaricum, D. crenulatum, Kephyrion sp., Tetraselmis cordiformis, Desmodesmus opoliensis, D. communis, Tetrastrum komarekii)
  • Chlorofyl-a: 3,0 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 4% (inhibícia), Sinapis alba 41% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 1 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 23 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 3,52 mg/l, P: 0,026 mg/l ND N: 4,4 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Kvalita vody na tejto lokalite je dlhodobo vyhovujúca, cyanobaktérie vodných kvetov neboli zaznamenané, ale bohaté je oživenie ostatnými cyanobaktériami. Mikrobiologické ani chemické ukazovatele kvality vody neboli prekročené, výsledok stanovenia ukazovateľa akútna ekotoxicita s najvyššou hodnotou účinku bol zistený pre skúšobný organizmus S. alba (41 % účinku) a tak prekračoval medznú hodnotu 30 % účinku.

SEKULE-Mláky

prírodná vodná plocha, štrkovňa (7.7.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 1 956 b/ml Microcystis wesenbergii
  • Ostatné cyanobaktérie: Aphanocapsa holsatica, Cyanocatena planctonica, Planktolyngbya limnetica, Snowella lacustris, Coelomoron pusillum, Limnococcus limneticus, Merismopedia glauca)
  • Riasy: 3088 jed./ml (Lagerheimia genevensis, Dictyosphaerium subsolitarium, Hindakia tetrachotoma, Ceratium hirundinella, C. furcoides, Cryptomonas marssonii, Trachelomonas nigra, Coelastrum sphaericum, Pantocsekiella ocellata, Elakatothrix spirochroma)
  • Chlorofyl-a: 8,8 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 3% (mortalita), Desmodesmus subspicatus 8% (stimulácia), Sinapis alba 28% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 1 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 0 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 11,39 mg/l, P: 0,046 mg/l ND N: 1,27 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Na tejto bol zaznamenaný výskyt cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet, aj ostatných cyanobaktérií eutrofnejších vôd. Bohaté bolo aj riasové oživenie vo vode, je tu teda potenciál pre premnoženie týchto organizmov a zhoršenie kvality vody. Vzorka vody nevykazovala toxický účinok ani na jeden zo skúšobných organizmov podľa platnej legislatívy. V rámci hodnotenia povrchových vôd bola zaznamenaná vysoká hodnota celkového organického uhlíka, čo poukazuje na organické znečistenie vody. Z hľadiska eutrofizácie je vyššia hodnota celkového fosforu, čo korešponduje s pravidelným výskytom siníc.

POČÚVADLO

voda určená na kúpanie (3.8.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 445 b/ml Aphanizomenon flos-aquae, Dolichospermum viguieri
  • Ostatné cyanobaktérie: Aphanothece floccosa, Cyanocatena planctonica, Cyanodictyon planctonicum, Snowella lacustris, Lemmermanniella palida
  • Riasy: 1263 jed./ml (Radiococcus polycoccus, Oocystis parva, O. marssonii, Elakatothrix spirochroma, Ankyra lanceolata, Synura sp., Trachelomonas volvocinopsis, Tetraedron minimum, Plagioselmis nannoplanctonica, Fragilaria crotonensis)
  • Chlorofyl-a: 5,6 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 2% (inhibícia), Sinapis alba 18% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 83 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 30 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 5,34 mg/l, P: 0,019 mg/l ND N: 1,66 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Táto lokalita je pravidelne ohrozovaná zvýšeným výskytom cyanobaktérií schopných tvoriť vodný kvet, v čase odberu prekročenie nebolo zaznamenané, neboli prekročené ani mikrobiologické ukazovatele kvality vody. Vyššia hodnota TOC poukazuje na zvýšené organické znečistenie vody. Vzorky vody nevykazovali toxický účinok ani na jeden zo skúšobných organizmov podľa platnej legislatívy.

VINDŠACHTSKÉ JAZERO

voda určená na kúpanie (3.8.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 0 b/ml
  • Ostatné cyanobaktérie: Cyanocatena planctonica, Cyanodictyon reticulatum, Snowella lacustris, Aphanocapsa conferta
  • Riasy: 1935 jed./ml (Radiococcus polycoccus, Oocystis parva, O. marssonii, , Ankyra lanceolata, Mallomonas sp., Trachelomonas volvocinopsis, T. nigra, Tetraedron minimum, Closterium acutum, Cryptomonas curvata, Phacotus lenticularis)
  • Chlorofyl-a: 8,0 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 7% (inhibícia), Sinapis alba 21% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 19 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 29 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,90 mg/l, P: 0,016 mg/l ND N: ND

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Táto lokalita nebýva ohrozená zvýšeným výskytom cyanobaktérií vytvárajúcich vodné kvety, zaznamenané boli len nanoplanktónové druhy, mikrobiologické ani chemické ukazovatele neboli prekročené a vzorky vody nevykazovali toxický účinok ani na jeden zo skúšobných organizmov podľa platnej legislatívy.

VEĽKÁ DOMAŠA-KELČA

voda určená na kúpanie (11.8.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 40 b/ml Aphanizomenon flos-aquae
  • Riasy: 504 jed./ml (Ochromonas sp., Phacotus lenticularis, Ph. lendneri, Hariotina reticulata, Aulacoseira granulata, Oocystis marssonii, Encyonema caespitosum, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis, , Cryptomonas curvata, Planktosphaeria gelatinosa)
  • Chlorofyl-a: 4,1 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 6% (inhibícia), Sinapis alba 22% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 0 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 20 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 3,94 mg/l, P: 0,0235 mg/l ND N: ND

VEĽKÁ DOMAŠA-VALKOV

voda určená na kúpanie (11.8.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 270 b/ml Aphanizomenon flos-aquae
  • Riasy: 1068 jed./ml (Ochromonas sp., , Ph. lendneri, Hariotina reticulata, Aulacoseira granulata, Oocystis marssonii, Encyonema caespitosum, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis, Planktosphaeria gelatinosa, Nitzschia palea, Navicula gregaria)
  • Chlorofyl-a: 6,1 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 10% (inhibícia), Sinapis alba 26% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 25 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 10 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,22 mg/l, P: 0,024 mg/l ND N: ND

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Vo vodnej nádrži sa vyskytujú cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet, ale dlhodobo nebolo zaznamenané ich premnoženie. Žiadny z vyšetrených ukazovateľov nebol prekročený,
akútna ekotoxicita pre všetky skúšobné organizmy bola pod medznou hodnotou 30 % účinku.

BÁTOVCE-Lipovina

vodná nádrž (priehrada) s neorganizovanou rekreáciou, 16.8.2021

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 26 600 b/ml (Cuspidothrix issatschenkoi, Sphaerospermopsis aphanizomenoides, Pseudanabaena limnetica, Planktolyngbya limnetica)
  • Ostatné cyanobaktérie: Snowella litoralis, Limnococcus limneticus, Aphanocapsa incerta, Cyanogranis ferruginea)
  • Riasy: 4 623 jed./ml (Ceratium furcoides, Aulacoseira ambigua, Ochromonas sp., Chrysococcus rufescens, Plagioselmis nannoplanctonica, Trachelomonas volvocinopsis, T. nigra, Granulocystopsis coronata, Monoraphidium minutum, Tetraedron minimum, Nitzschia acicularis)
  • Chlorofyl-a: 38,5 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 4 % (inhibícia), Sinapis alba 29% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 8 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 60 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 8,69 mg/l, P: 0,117 mg/l ND N: ND
  • Cyanotoxíny vo vode: mikrocystíny - ND

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Kvalita vody na tejto lokalite je dlhodobo ohrozená premnožovaním cyanobaktérií a tvorbou vodného kvetu. Limity biologických a mikrobiologických ukazovateľov neboli v čase odberu prekročené, ale počet buniek cyanobaktérií tvoriacich vodný kvet bol zvýšený, vysoká bola aj hodnota chlorofylu-a. Akútna ekotoxicita pre všetky skúšobné organizmy bola pod medznou hodnotou 30 % účinku. Nadlimitnou bola hodnota celkového fosforu a vyššia nameraná hodnota TOC, čo koreluje s každoročným výskytom cyanobaktérií a vodného kvetu na tejto lokalite.

TEPLÝ VRCH-DRIEŇOK

voda určená na kúpanie (13.7.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 1000 b/ml Woronichinia naegeliana
  • Riasy: 1 380 jed./ml (Phacotus lenticularis, Cryptomonas marssonii, Trachelomonas nigra, T. hispida, T. planctonica, T. volvocinopsis, Chloromonas sp., Ceratium hirundinella, C. furcoides, Euglena caudata, Peridiniopsis penardiforme, P. cunningtonii)
  • Chlorofyl-a: 10,0 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Desmodesmus subspicatus 6% (stimulácia), Sinapis alba 35% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 10 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 5 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,31 mg/l, P: 0,047 mg/l ND N: 2,81 mg/l

TEPLÝ VRCH-ORMET

voda určená na kúpanie (13.7.2021)

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie: 0 b/ml
  • Riasy: 824 jed./ml (Phacotus lenticularis, Ph. lendneri, Cryptomonas marssonii, Trachelomonas nigra, T. hispida, T. planctonica, T. volvocinopsis, Chloromonas sp., Ceratium hirundinella, C. furcoides, Euglena caudata, Pseudodidymocystis planctonica, P. cunningtonii, Scenedesmus ellipticus, Pantocsekiella ocellata)
  • Chlorofyl-a: 5,1 μg/l
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Desmodesmus subspicatus 3% (stimulácia), Sinapis alba 32% (inhibícia)
 • Mikrobiologické
  • E. coli: 17 KTJ/100 ml
  • Čr. enterokoky: 21 KTJ/100 ml
 • Chemické
  • TOC: 4,3 mg/l, P: 0,047 mg/l ND N: 1,96 mg/l

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, jed./ml – počet jedincov /mililiter, b/ml – počet buniek/mililiter, mg/l – miligram/liter, μg/l – mikrogram/liter, TOC – celkový organický uhlík, P – celkový fosfor, N – celkový dusík

Vo vzorkách z vodnej nádrže boli zistené nízke počty cyanobaktérií vodných kvetov, primerané riasové oživenie a nižšie hodnoty chlorofylu-a. Mikrobiologické ukazovatele neboli prekročené, hodnoty chemických ukazovateľov neboli vysoké a vzorky vody nevykazovali toxický účinok ani na jeden zo skúšobných organizmov podľa platnej legislatívy.

Prehľad výsledkov laboratórnych analýz na lokalitách, ktorých odber vykonali RÚVZ v SR. Uvedené biologické a ekotoxikologické analýzy v týchto vzorkách vykonali laboratóriá ÚVZ SR:

VINIANSKE JAZERO

voda určená na kúpanie (odber RÚVZ Michalovce), 11.6.2021

Ukazovatele

 • Ekotoxikologické
  • Akútna ekotoxicita vody: Thamnocephalus platyurus 2% (mortalita), Vibrio fischeri 27 % (inhibícia), Sinapis alba 17% (inhibícia)
 • Chemické
  • Cyanotoxíny vo vode: mikrocystíny – ND, cylindrospermopsín – 13,5 μg/l

μg/l – mikrogram/liter

Výsledok stanovenia ukazovateľa akútna ekotoxicita s najvyššou hodnotou účinku bol v doručených vzorkách zistený pre skúšobný organizmus V. fischeri (27 % účinku), čiže pod medznou hodnotou 30 % účinku podľa platnej vyhlášky. Vo vode bol detegovaný cyanotoxín cylindrospermopsín.

KANIANKA

vodná nádrž (odber a čiastkové analýzy RÚVZ Prievidza), 20.8.2021

Ukazovatele

 • Biologické
  • Cyanobaktérie vodného kvetu (analýza ÚVZ SR): Woronichinia naegeliana 35%, Microcystis aeruginosa 25%, M. flos-aquae 25%, Aphanizomenon flos-aquae 3%, Microcystis ichthyoblabe 10%, Dolichospermum planctonicum 1%, Microcystis novacekii 0,5%, M. wesenbergii 0,5%
  • Akútna ekotoxicita povrchovej vody: Thamnocephalus platyurus 0% (mortalita), Vibrio fischeri 7 % (inhibícia), Sinapis alba 36% (inhibícia)
  • Akútna ekotoxicita povrchovej vody v mieste najväčšieho premnoženia cyanobaktérií: Thamnocephalus platyurus 14% (mortalita), Vibrio fischeri 24 % (inhibícia), Sinapis alba 45% (inhibícia)
 • Chemické
  • Cyanotoxíny v povrchovej vode: mikrocystíny - ND
  • Cyanotoxíny vo vodnom kvete: mikrocystín RR – 221 μg/g, mikrocystín YR – ND, mikrocystín LR – ND

μg/g – mikrogram/gram, ND – nezistené použitou metódou

Na tomto prírodnom kúpalisku dochádza dlhodobo k premnožovaniu cyanobaktérií. Vyšetrovaná vzorka povrchovej vody vykazovala toxický účinok na jeden zo skúšobných organizmov (36 % účinku na S. alba), čo je nad medznou hodnotou 30 % účinku. Výsledok stanovenia ukazovateľa akútna ekotoxicita vo vzorke povrchovej vody v mieste najväčšieho premnoženia cyanobaktérií pre skúšobný organizmus S. alba (45 % účinku) bol nad medznou hodnotou 30 % účinku a súčasne zvýšená hodnota bola nameraná aj pre skúšobný organizmus V. fischeri (24 % účinku), avšak táto hodnota bola mierne pod legislatívou určeným limitom. Vzorka vodného kvetu vykazovala 100 % toxický účinok. Z výsledkov ekotoxikologických analýz vyplýva, že v čase odberu voda z tejto lokality nebola v zmysle legislatívy vhodná na kúpanie. Vo vodnom kvete bol tiež zistený cyanotoxín mikrocystín.

Prehľad lokalít a vzoriek spracovaných v RÚVZ SR

RÚVZ Trnava
Vykonáva rozbory vôd určených na kúpanie a ďalších prírodných rekreačných vôd, celkovo bolo spracovaných 26 vzoriek (15 vzoriek z vôd určených na kúpanie - Kunovská priehrada 6, Šulianske jazero dolné 6, Šulianske jazero horné 3 vzorky). V žiadnej z nich nebolo zistené prekročenie limitných hodnôt pre vyšetrované ukazovatele. Najvyššie počty buniek cyanobaktérií na všetkých lokalitách boli zaznamenané začiatkom augusta 2021. Na Kunovskej priehrade 1462 buniek/ml, Šulianske jazero dolné (132 buniek/ml) a Šulianske jazero horné (1640 buniek/ml).
Prekročený limit v ukazovateli cyanobaktérie bol zaznamenaný na lokalite Gazarka (168 696 buniek/ml), ktorá pre dlhodobé nepriaznivé výsledky bola vyňatá z vôd určených na kúpanie. Vo vode dominoval Microcystis wesenbergii, v menšej miere boli zastúpené Lyngbya limnetica, Limnothrix redekei, Microcystis viridis a Aphanizomenon flos-aquae. Z rias najmä euglény a kokálne zelené riasy. V žiadnej vzorke nebola zistená prekročená hodnota chlorofylu-a.

RÚVZ Trenčín
Na pracovisku je oficiálne monitorovaná kúpacia oblasť Zelená voda, odkiaľ bolo na prítomnosť cyanobaktérií vyšetrených 6 vzoriek (pláž Bolt), v dvoch odberoch bol zaznamenaný druh Microcystis aeruginosa. V priebehu letnej kúpacej sezóny boli vyšetrené aj vody z ďalších lokalít, spolu 16 vzoriek povrchových vôd, čo predstavuje 32 ukazovateľov a 112 analýz. Dvakrát za sezónu sa sledovala kvalita vody na lokalitách Brezová pod Bradlom, Dubník, Horná Streda, Prusy, Stará Myjava. V jednej vzorke zo Starej Myjavy sa potvrdil výskyt druhov schopných tvoriť vodný kvet Dolichospermum planctonicum a Aphanizomenon gracile. Celkovo však počty cyanobaktérií neprekračovali 500 buniek/ml.

RÚVZ Košice
V Košickom kraji bolo počas kúpacej sezóny vyšetrených 164 vzoriek z lokalít na kúpanie: Košice-Jazero, Bukovec, Ružín, Čaňa, Izra, Zemplínska Šírava (Biela hora, Hôrka, Kamenec, Paľkov) a Vinianske jazero. Problémy s premnožením cyanobaktérií boli zaznamenané už na začiatku kúpacej sezóny na Vinianskom jazere, prekročený limit pre ukazovateľ cyanobaktérie a chlorofyl-a bol evidovaný takmer počas celej kupacej sezony, bolo odobratých a vyhodnotených 6 vzoriek. V Košickom jazere prebieha siedmy rok úprava kvality vody firmou Flos aquae Brno, Česká republika. V spolupráci s firmou RÚVZ vykonával odber a vyšetrovanie vzoriek v týždenných intervaloch. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek počas kúpacej sezóny 21 nevyhovelo v ukazovateli chlorofyl-a a cyanobaktérie.
RÚVZ Nitra
Pracovisko v rámci úlohy vyšetrilo 32 vzoriek (160 ukazovateľov, 320 analýz) na lokalitách: Kava – štrkoviskové jazero, Apáli – mŕtve rameno rieky Váh, Duchonka – povodie hornej Nitry, Tona – štrkovisko, Lipovina – vodná nádrž, Kamenica nad Hronom, Ipeľ Salka, Štúrovo, rieka Nitra – pri lodenici.
RÚVZ Prievidza
V priebehu r. 2021 bolo vyšetrených 8 vzoriek. Výskyt vodného kvetu bol zaznamenaný na lokalitách Nitrianske Rudno a Kanianka. V nádrži Kanianka to bolo 404 300 b/ml (tab. č. 11).

RÚVZ Bratislava
Na pracovisku sa počas kúpacej sezóny vyšetrilo 126 vzoriek, čo predstavuje 371 ukazovateľov a 999 analýz. Jednalo sa o lokality: Zlaté Piesky (3 odberové miesta), Vajnorské jazero, Kuchajda (2 OM), Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Senecké jazerá (3 OM), Hlboké jazero (Guláška), Rusovce, Čunovo (2 OM), Nové Košariská, Plavecký Štvrtok, Malé Leváre (2 OM). Prítomnosť vodného kvetu nebol zaznamenaný, ohrozenou lokalitou sú Malé Leváre.