Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 27. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 27. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 22,5% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 134 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 988,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 17 ochorení (chorobnosť 125,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 12,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 3 704,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 27. kalendárnom týždni sa v okrese Zvolen komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 7% praktických lekárov pre deti a dorast a 27% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

NeevidujemeochorenienaCOVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 27. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 27. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 17,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 43 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 929,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 3 148,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 9,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 3 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 1otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 20%praktických lekárov pre deti a dorast a 13%lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 27. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 27. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 35,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 53 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 909,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 51,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine15-19 ročných detí (chorobnosť884,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby čo predstavuje 1,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 22% lekárov pre dospelých.

Nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.