Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 25. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 25.25. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na AROo 15,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 265 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 034,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 6 ochorení (chorobnosť 23,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,3% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6298,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 25. kalendárnom týždni sa v okrese Zvolen komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 21% praktických lekárov pre deti a dorast a 47% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 25. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 25. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 72,0% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 115 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 484,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7727,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1,7% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2otitídy (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 20% praktických lekárov pre deti a dorast a 13% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 25. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 25. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 21,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 30 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 386,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 25,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 450,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 10,0% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy(zápal prínosových dutín) a 1 otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 44% lekárov pre dospelých.

Nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.