Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 24. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 24. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 24. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 8,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 405 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1221,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 12 ochorení (chorobnosť 36,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,9% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5239,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 24. kalendárnom týždni sa v okrese Zvolen komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 24. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 24. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 6,12% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 156 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1444,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie .

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 4579,3 /100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 2,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín) a 3 otitída (zápal stredného ucha) .

Ochorenia hlásilo 60% praktických lekárov pre deti a dorast a 27% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 24. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 24. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 17,39% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 57 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 489,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 8,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných osôb (chorobnosť 1987,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 24. kalendárnom týždni sa v okrese Krupina komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 56% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.