Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Priebeh KS 2024 v spádovom území RÚVZ ZH v 28. KT

Priebeh kúpacej sezóny 2024 v spádovom území RÚVZ Žiar nad Hronom
v 28. kalendárnom týždni

Umelé kúpaliská

Termálne kúpalisko
Sklené Teplice

Kvalita vody z bazénov zo dňa 18.06.2024 bola vyhovujúca. Dňa 02.07.2024 boli odobraté vzorky vody z bazénov, výsledky zatiaľ nepoznáme.

Plážové kúpalisko
Žiar nad Hronom 

Kvalita vody z bazénov zo dňa 25.06.2024 bola vyhovujúca. Dňa 09.07.2024 bol na kúpalisku vykonaný štátny zdravotný dozor, neboli zistené žiadne nedostatky.

Termálne kúpalisko 
Vodný raj Vyhne 

Kvalita vody z bazénov zo dňa 05.06.2024 bola vyhovujúca. Dňa 02.07.2024 boli odobraté vzorky vody z bazénov, výsledky zatiaľ nepoznáme.

Hotel Sitno Vyhne 

Detský vonkajší bazén Hotela Sitno je v prevádzke od 08.07.2024. Bolo vydané súhlasné rozhodnutie k prevádzke detského vonkajšieho bazéna. Kvalita vody z detského bazéna zo dňa 26.06.2024 a z veľkého vonkajšieho bazéna zo dňa 02.07.2024 bola vyhovujúca.

Prírodné kúpacie oblasti – vyhlásené oblasti s vodou určenou na kúpanie

okres Žarnovica:

Dolno Hodrušské jazero

Kvalita vody zo dňa 01.07.2024 vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky č. 309/2012 Z. z. 

Uvedená prírodná kúpacia oblasť bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody určené pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

okres Banská Štiavnica:
Počúvadlianske jazero,
Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Kolpašské jazero

Kvalita vody zo dňa 01.07.2024 vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky č. 309/2012 Z. z. 

Uvedené prírodné kúpacie oblasti boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2005 z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody určené pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
Kúpacie oblasti Belianske jazero a Jazero Klinger boli vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 45/2024 z 19.apríla 2024, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody určené pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.