Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 38. týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 352 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 792,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 46,06 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 22, t.j. chorobnosť 49,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 340,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 32 ochorení, t.j. chorobnosť 1662,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6 14  ročných – 1 ochorenie, t.j. chorobnosť 27,2/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 38. kalendárnom týždni hlásených 304 ARO, t.j. chorobnosť 1216,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 25,62 %. Z nich CHPO bolo 4, t.j. chorobnosť 14,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 33,33 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 69 ochorení, t.j. chorobnosť 4697,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 1 ochorenie, t.j. chorobnosť 89,7/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 38. kalendárnom týždni hlásených 143 ARO, t.j. chorobnosť 919,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 58,89 %. Z nich CHPO bolo 15, t. j. chorobnosť 96,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 275,00 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 25 ochorení, t.j. chorobnosť 3406,0/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 10 ochorení, t.j. chorobnosť 258,0/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

V 38. kalendárnom týždni neboli v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica hlásené žiadne pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ