Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (RÚVZ ZH)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

RÚVZ ZH je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Eva Striežová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 27. týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 242 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 544,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 10,70 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 4, t.j. chorobnosť 9,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 63,64 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 59 ochorení, t.j. chorobnosť 2410,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 0-5 ročných – 2 ochorenia, t.j. chorobnosť 81,7/100 000 obyvateľov.

V okrese Žarnovica bolo v 27. kalendárnom týždni hlásených 191 ARO, t.j. chorobnosť 764,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 6,37 %. Z nich CHPO bolo 11, t.j. chorobnosť 44,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 37,5 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 35 ochorení, t.j. chorobnosť 2382,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných – 2 ochorenia, t.j. chorobnosť 97,5/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 27. kalendárnom týždni hlásených 87 ARO, t.j. chorobnosť 559,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 13,86 %. Z nich CHPO bolo 0, t. j. chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nedošlo k zmene CHPO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15 19 ročných – 11 ochorení, t.j. chorobnosť 1498,6/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.

 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ