Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Dňa 07.06.2024, t.j. piatok bude budova RÚVZ Žilina zatvorená z dôvodu školenia CO zamestnancov.  Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Žilinskom kraji za 26. týždeň 2024

V sledovanom období kalendárneho roka bolo hlásených v rámci Žilinského kraja spolu 4 053 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 143,6/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali nárast chorobnosti  o + 3,20%.
Nárast chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Ružomberok (+ 57,12%), podľa vekových skupín  bol nárast  chorobnosti zaznamenaný najmä vo vekovej skupine 20 - 59-ročných (+ 16,30%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných (3 142,27/100 000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,1% chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha.   
Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v sledovanom období  kalendárneho roka hlásené u 192 osôb, t.j. chorobnosť 54,2/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali pokles chorobnosti o – 37,37%. Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Kysucké Nové Mesto ( - 100%), podľa vekových skupín, najmä vo vekovej skupine 15 - 19-ročných (- 78,66%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných (124,39/100 000 obyvateľov).    
 
Hlásna služba: všeobecní lekári pre deti a dorast: 75%,  všeobecní lekári pre dospelých: 40%
Záver:  Celkovo sme zaznamenali v rámci Žilinského kraja nárast chorobnosti v skupine ARO a pokles chorobnosti v skupine CHPO.

Vzostup chorobnosti na ARO v kolektíve: 0

Izolácia vírusu: 0

Poznámka: Na základe podkladov z EPIS (epis.epis.sk) jednotlivých RÚVZ Žilinského kraja vypracovala  dňa 04.07.2024 Lýdia Predanóczyová, Dipl.a.h.e., odbor epidemiológie  RÚVZ  so  sídlom  v  Žiline.