Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania ku projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Vranov nad Topľou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Vranov nad Topľou. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Vranov nad Topľou“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby bol RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
Pripomienkový formulár
Projektový prístup
Projektový zámer
Register rizík a závislostí
Katalóg požiadaviek

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.7.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na e-mailovú adresu   ruvzvt@uvzsr.sk.

Prílohy:

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx 13 kB)

I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_ProjektNFP401101A236_240703_v1.0 - RÚVZ (.pdf 813 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (.xlxs 118 kB)

I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_NFP401101A236_v1.0_detailny__1_RÚVZ (.xlsx 101 kB)