Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (RÚVZ VT)

má územnú pôsobnosť pre okres Vranov nad Topľou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Monika Kurucová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Vranov nad Topľou za 26. kalendárny týždeň r. 2024

V 26. kalendárnom týždni bolo hlásených 365 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 602,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k poklesu ochorení (v 25. k. t. 422 ochorení, chorobnosť 906,0/100 000 osôb). 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 až 5- ročných s chorobnosťou 1869,5/100 000 osôb.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni hlásených  0 ochorení, t. j. chorobnosť 0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom nedošlo k zmene ochorení (v 25. k.t. 0 ochorení, t. j. chorobnosť 0,0/100 000 osôb).
Ochorenia hlásilo 87% lekárov pre deti a dorast a 72% praktických lekárov pre dospelých.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie v obciach, školách a inde sa v tomto kalendárnom týždni nevyskytli.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.

SARI negat.

Počet prípadov COVID-19: 0

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu

Oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4464631 
e-mail: vt.epid@uvzsr.sk

 

Mgr. Monika Kurucová, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou