Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (RÚVZ VK)

má územnú pôsobnosť pre okres Veľký Krtíš.

RÚVZ VK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Slávka Ďurišová.

Pôvodná webová stránka RÚVZ VK

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 35. kalendárny týždeň 2023

 

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 96 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 323,04/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 1 ochorenie, čo predstavuje chorobnosť 3,36/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (34. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 28,12 %  a výskyt CHPO je vyšší o 100 %.  

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (1080,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 2,08 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a pneumónie (1).

Lokálne epidémie v obciach za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané. 

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Veľký Krtíš hlásených 5 prípadov ochorenia  COVID-19. 
 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši