Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (RÚVZ VK)

má územnú pôsobnosť pre okres Veľký Krtíš.

RÚVZ VK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Slávka Ďurišová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 25. kalendárny týždeň 2024

 

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 231 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 947,14/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 3 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 12,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 27,62% a  výskyt CHPO je nižší o 40 % ako v predchádzajúcom  týždni.   
Ochorenie hlásilo 55% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (1944,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2 prípadoch, čo predstavuje 0,87 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a  sinusitídy (1).  

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 25. kalendárnom týždni neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípady SARI. 

              

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši