Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 10. kalendárny týždeň 2024

 

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 297 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 951,81/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 53 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 169,85/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (9. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 17,73% a  výskyt CHPO je nižší o 15,87 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných (2200,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 1,68 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (2), pnemónie (2) a otitídy (1). 

Lokálne epidémie v obciach za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia  bolo odporúčané v 1 materskej škole v okrese.

V 10. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši