Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 9. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 9. kalendárny týždeň 2024

 

V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 361 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1056,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 63 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 184,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (8. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 15,06 %  a výskyt CHPO je nižší o 23,17 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (2975,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9-tich osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (7), otitídy (2). 

Lokálne epidémie v obciach a v školách za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia.

V 9. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia COVID-19.

                  

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši