Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 24. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 24. kalendárny týždeň 2024

 

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 181 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 700,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 19,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 8,58% a  výskyt CHPO je nižší o 37,5 % ako v predchádzajúcom  týždni.   
Ochorenie hlásilo 59% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2016,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3 prípadoch, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1), pneumónie (1) a sinusitídy (1).  

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 24. kalendárnom týždni 2024 bol v okrese Veľký Krtíš nebol hlásený prípad ochorenia  COVID-19, ani výskyt SARI.  

              

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši