Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 23. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 23. kalendárny týždeň 2024

 

V 23. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 198 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 766,73/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 8 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 30,98/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (22. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 3,88% a  výskyt CHPO je nižší o 11,11 % ako v predchádzajúcom  týždni.   
Ochorenie hlásilo 59% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2160,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4 prípadoch, čo predstavuje 2,02 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (2) a  sinusitídy (1).  

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 23. kalendárnom týždni neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípady SARI. 
              

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši