Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 21. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 21. kalendárny týždeň 2024

 

V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 248 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 960,35/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 15 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 58,09/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (20. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 35,52% a  výskyt CHPO je vyšší o 87,5 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Ochorenie hlásilo 59% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných (2031,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3 prípadoch, čo predstavuje 1,21 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (3).  

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípady SARI. 

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši