Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 20. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 20. kalendárny týždeň 2024

 

V 20. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 183 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 671,35/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 8 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 29,35/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (19. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 13,66% a  pri CHPO je zaznamenaný 6,5- násobný pokles.

Ochorenie hlásilo 64% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2016,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4 prípadoch, čo predstavuje 2,19 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (2),  sinusitídy (1) a pneumónie (1). 

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 20. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípady SARI. 

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši