Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 18. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 18. kalendárny týždeň 2024

 

V 18. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 215 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 832,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 15 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 58,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 0,46 % a  výskyt CHPO je nižší o 84,85 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Ochorenie hlásilo 64% všeobecných lekárov pre dospelých a 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2610,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 5 prípadoch, čo predstavuje 2,31 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (3), otitídy (1), sínusitídy (1). 

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané. Prerušenie  výchovno– vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia bolo odporúčané v 1 MŠ v okrese.

V 18. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípad SARI. 

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši