Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 17. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 17. kalendárny týždeň 2024

 

V 17. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 216 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1368,72/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 99 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 627,33/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 1,89% a  výskyt CHPO je vyšší o 30,26 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Ochorenie hlásilo 36% všeobecných lekárov pre dospelých a 43% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (4441,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 63 prípadoch, čo predstavuje 29,17 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (32), otitídy (31). 

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 17. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípady SARI. 
                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši