Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 16. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 16. kalendárny týždeň 2024

 

V 16. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 212 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1231,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 76 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 441,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (15. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 36,14 % a  výskyt CHPO je vyšší o 76,74 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Ochorenie hlásilo 36% všeobecných lekárov pre dospelých a 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (3060,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 68 prípadoch, čo predstavuje 32,08 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (20), sínusitídy (41), pnemónie (7). 

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané. Prerušenie  výchovno– vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia bolo odporúčané v 1 MŠ v okrese.

V 16. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené prípady ochorenia  COVID-19 ani prípad SARI. 


                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši