Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 15. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 15. kalendárny týždeň 2024

 

V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 332 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1157,07/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 43 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 149,86/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (14. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 4,07% a  výskyt CHPO je nižší o 14 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Ochorenie hlásilo 68% všeobecných lekárov pre dospelých a 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (2677,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný v 8 prípadoch, čo predstavuje 2,41 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (4), sínusitídy (3), pnemónie (1). 

Lokálne epidémie za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 15. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19 ani prípad SARI. 

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši