Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 13. kalendárny týždeň 2024

 

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 344 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1281,58/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 53 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 197,45/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 19,06% a  výskyt CHPO je nižší o 63,94 % ako v predchádzajúcom  týždni.   

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2664,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 2,03 % zo všetkých ARO. Komplikácie pnemónie (3), sínusitídy (3) a otitídy (1). 

Lokálne epidémie v obciach a v školách za príslušný kalendárny týždeň neboli zaznamenané, taktiež nebolo odporúčané zo strany RÚVZ prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia. 

V 13. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19


                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši