Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 12. kalendárny týždeň 2024

 

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 425 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2261,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 147 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 782,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11.kalendárny týždeň 2024) je evidovaný 1,3-násobný pokles a vo výskyte ChPO je naopak  zaznamenaný 2- násobný nárast v porovnaní s minulým týždňom. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5976,8 /100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 96 osôb, čo predstavuje 22,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (38), pnemónie (10) a sínusitídy (48).

Stupeň aktivity: sporadický výskyt, prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia  bolo odporúčané v 2 základných školách v okrese.

V 12. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19.

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši