Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 11. kalendárny týždeň 2024

 

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 566 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1916,95/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 73 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 247,24/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2024) je zaznamenaný takmer 2- násobný nárast prípadov ARO a 1,3- násobný nárast ChPO ako v predchádzajúcom týždni.  

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (3952,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 2,83 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (6), sínusitídy (6) a pnemónie (4).  

Stupeň aktivity: sporadický výskyt, prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia bolo odporúčané v 1 materskej škole v okrese Veľký Krtíš. 

V 11. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši