Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania ku projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Trebišov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Trebišov. Projekt s názvom "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Trebišov" (ďalej len "projekt") bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS". Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Trebišove  bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu je zverejnená v MetaIS: Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Trebišove


Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.7.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na
e-mailovú  adresu:  tv.siplak@uvzsr.sk.

Prílohy:

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx 13 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (.xlxs 118 kB)

I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_NFP401101A232_v1.0_detailny__1_RÚVZ (.xlsx 101 kB)