Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Trebišov za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 321 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 776,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 42,26 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2285,7/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 22 osôb, čo predstavuje 6,85 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (15). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (2) a pneumónie (5).

Ochorenia hlásilo 42% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39% všeobecných  lekárov pre dospelých. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 27. kalendárnom týždni 2024 hlásených 60 ochorení (chorobnosť 145,1/100 000 osôb), čo predstavuje 18,69 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 500 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných (403,4/100 000). 

V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne laboratórne potvrdené ochorenia na chrípku typu A, ani ochorenie vyvolané RS vírusom. 

V 27. kalendárnom týždni 2024 výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom predškolskom zariadení.   

V 27. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené ochorenie na COVID-19. 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove