Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ TV)

má uzemnú pôsobnosť pre okres Trebišov.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Trebišov. 

RÚVZ Trebišov je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Trebišov dňa 8.7.2024

Aktuálne evidujeme aj v okrese Trebišov zvýšený výskyt ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (žltačka A). Vo väčšine prípadov ochoreli deti vo veku od 2 rokov do 16 roku veku, žijúce v podmienkach nízkeho  hygienického štandardu.
Prvé prípady VHA evidovujeme od 23.8.2023. Do konca roka 2023 bolo hlásených len 15 sporadických (ojedinelých) prípadov.

Od 16.1.2024 evidujeme nárast ochorení, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti a u osôb, ktorým už bol nariadený lekársky dohľad ako osobám v priamom kontakte s už potvrdeným prípadom ochorenia.  
Od 1.1.2024 ku dňu 8.7.2024 bolo hlásených 549 ochorení na VHA v okrese Trebišov.
Kumulatívne – spolu v období od 23.8.2023 do 8.7.2024 - ochorelo v okrese Trebišov 564 osôb na vírusovú hepatitídu typu A. 

Dňa 16.4.2024 bol hlásený prvý sporadický prípad u majoritnej populácie.

V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trebišove 7 aktívnych ohnísk VHA (Trebišov, Sečovce, Parchovany, Zemplínska Teplica, Leles, Kravany a Bačkov – rómska komunita).

Aktívne ohniská:

1. ohnisko
Trebišov – ul. Záhradná, ul. I.Krasku, ul. Pažitná, ul.Jesenná (ZŠ –I. Krasku, Medická 1, MŠ I.Krasku)

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 1.2.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 0r.: 2x, 1.-4.r.: 105x, 5.-9.r.: 197x, 10-14r.:6x, 15-24r.: 3x, 25-34r.:2x 34-45r.:1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 316 laboratórne potvrdených ochorení.
Dňa 22.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do pätnásteho roku veku (vrátane) na ulici Záhradná č. 30, 34, 36, 38 v meste Trebišov a deti od troch rokov do šestnásteho roku veku (vrátane), ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia: Základná škola I. Krasku, Základná škola I. Krasku - elokované pracovisko Medická 1 a Materská škola I. Krasku v meste Trebišov. 
Dňa 2.4.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do pätnásteho roku veku (vrátane) a fyzické osoby vo veku šestnásť rokov a viac, s pobytom v meste Trebišov na ulici I. Krasku.
Dňa 22.4.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do šestnásteho roku veku (vrátane), s pobytom v meste Trebišov na ulici Pažitná, Jesenná a Záhradná v lokalite s nízkym štandardom bývania.

2. ohnisko
Sečovce – ulica Nová (ZŠ – Nová, ZŠ Komenského, MŠ Nová)

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 13.12.2023 ako sporadický výskyt. Ďalšie ochorenia boli hlásené až od 7.2.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1.-4.r.: 25x, 5.-9.r.: 55x, 10-14r.:1x, 15-24r.: 1x, 34-45r.:1x, 46-54r.: 1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 84 laboratórne potvrdených ochorení.  
Dňa 22.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby, ktoré navštevujú školské zariadenie: Základná škola, Komenského 707/4 - elokované pracovisko Ulica Nová 1690/11, 078 01 Sečovce, žiaci 1. – 4. ročníka (I. stupeň).
Dňa 23.2.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby, vo veku od dvoch rokov do šiesteho roku veku (vrátane), ktoré navštevujú predškolské zariadenie: Materská škola MAKOVIČKA, Nová 1690/11, 078 01 Sečovce.
Dňa 3.4.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby vo veku od jedného roka do šestnásteho roku veku (vrátane), s pobytom v meste Sečovce na ulici Nová.
Dňa 20.6.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre fyzické osoby – žiaci a zamestnanci - ktoré navštevujú Základnú školu na ulici Komenského 707/4 v meste Sečovce.

3. ohnisko
Obec Zemplínska Teplica, ulica Požiarnícka

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 11.4.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1.-4.r.: 4x, 5.-9.r.: 7x, 15-24r.: 3x, 34-45r.:1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 15 laboratórne potvrdených ochorení.
Dňa 15.5.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre: 

 1. fyzické osoby – žiakov, ktoré navštevujú Základnú školu na ulici Okružná č. 209 v obci Zemplínska Teplica; 
 2. fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami Základnej školy na ulici Okružná č. 209 v obci Zemplínska Teplica; 
 3. fyzické osoby, vo veku od dvoch rokov do šiesteho roku veku (vrátane), ktoré navštevujú predškolské zariadenie: Materská škola na ulici Okružná č. 366/4 v obci Zemplínska Teplica; 
 4. fyzické osoby vo veku od jedného roka do šestnásteho roku veku (vrátane), s pobytom v obci Zemplínska Teplica na ulici Požiarnická, v lokalite s nízkym štandardom bývania;
 5. fyzické osoby vo veku šestnásť rokov a viac (dospelí) s pobytom v obci Zemplínska Teplica na ulici Požiarnická, v lokalite s nízkym štandardom bývania.

4. ohnisko
Obec Parchovany, ulica Poľná

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 17.4.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách:  1.-4.r.: 7x, 5.-9.r.: 9x, 10-14r.: 5x, 15-24r.: 1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 22 laboratórne potvrdených ochorení.
Dňa 15.5.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre: 

 1. fyzické osoby – žiakov, ktoré navštevujú Základnú školu na ulici Hlavná č. 462 v obci Parchovany a
 2. fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami Základnej školy na ulici Hlavná č. 462 v obci Parchovany, 
 3. fyzické osoby vo veku od jedného roka do šestnásteho roku veku (vrátane), s pobytom v obci Parchovany na ulici Poľná, v lokalite s nízkym štandardom bývania.

5. ohnisko
Obec Leles – Základná škola

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 27.3.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1.-4.r.: 3x, 5.-9.r.: 1x, 10-14r.: 5x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 9 laboratórne potvrdených ochorení.
Dňa 20.5.2024 bola uverejnená verejná vyhláška pre: 

 1. fyzické osoby – žiakov, ktoré navštevujú Základnú školu na v obci Leles a
 2. fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami Základnej školy na v obci Leles. 

6. ohnisko
Obec Kravany

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 29.5.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách:  1.-4.r.: 2x, 5.-9.r.: 6x, 10-14r.:1x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 9 laboratórne potvrdených ochorení.

7. ohnisko
Obec Bačkov, ulica Bočná

Prvé ochorenie na VHA bolo hlásené 1.3.2024. Ochoreli deti žijúce v podmienkach nízkeho hygienického štandardu (rómska komunita) vo vekových kategóriách: 1-4r.: 5x, 5-9r.: 8x. Kumulatívne bolo v tomto ohnisku ochorenia VHA ku dňu 8.7.2024 hlásených spolu 13 laboratórne potvrdených ochorení.


Opatrenia v ohniskách:

 • zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy, za účelom  nariadenia protiepidemických opatrení v súlade s platnou legislatívou; 
 • osobám, ktoré boli v priamom kontakte s chorým, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a aktívnej imunizácie (očkovanie) proti vírusovej hepatitíde typu A. Lekársky dohľad sa týkal rodinných príslušníkov chorého, spolupracovníkov v zamestnaní, spolužiakov v školských a predškolských kolektívoch a ďalších úzkych kontaktov;
 • všeobecní lekári pre deti a dorast a dotknuté inštitúcie boli informovaní o vydaní verejných vyhlášok č. 17/2024, č. 18/2024, č. 19/2024, č. 21/2024, č. 22/2024, č. 34/2024, č. 35/2024, č. 37/2024, č. 46/2024, č. 56/2024, č. 57/2024, č. 61/2024, č. 81/2024, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A,  vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva očkovanie; 
 • RÚVZ Trebišov aktívne spolupracuje so všeobecnými lekármi pre deti a dorast, kde sme zabezpečili očkovacie látky proti VHA, ako aj prostredníctvom asistentov Zdravých regiónov bola zabezpečená edukácia - letáky o VHA v slovenskom jazyku a v rómštine. Zabezpečené boli aj dezinfekčné prostriedky do ohniskových domácností;
 • RÚVZ Trebišov odporučil Mestu Trebišov ďalšie preventívne a zároveň represívne opatrenia z dôvodu prerušenia procesu šírenia daného ochorenia  v rómskej osade Trebišov a to zabezpečenie odkanalizovania splaškov, mechanickú očistu vonkajšieho prostredia a následnú cielenú plošnú dezinfekciu s plne virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami;
 • nepretržite spolupracujeme s obecnými úradmi a zároveň aj so školskými zariadeniami o zabezpečení opatrení na zamedzenie ďalšiemu vzniku a šíreniu ochorenia.
 • Odporúčame: 
  • vo verejne prístupných budovách vykonávať mechanickú očistu a dezinfekciu všetkých povrchov, predmetov a dotykových plôch dezinfekčnými prípravkami na báze chlóru v intervale minimálne trikrát denne,
  • vo verejne prístupných budovách pri vstupe do priestorov zabezpečiť dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom s virucídnym účinkom a zariadenia na osobnú hygienu vybaviť tekutým toaletným mydlom v mechanickom dávkovači,
  • venovať zvýšenú pozornosť a informovať obyvateľov o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny, dezinfekcie, a v prípade zdravotných ťažkostí navštíviť lekára.

Neaktívne ohniská:

 1. Obec Fejséš 
  Kumulatívne bolo v obci  Fejséš hlásených 7 ochorení na VHA. 
  Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 18.1.2024. 
   
 2. Obec Somotor - ZŠ Somotor
  Kumulatívne bolo v ohnisku v obci Somotor hlásených  9 ochorení na VHA.
  Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené 22.1.2024. 
   
 3. Rodinný výskyt - Obec Veľký Horeš/Leles
  Kumulatívne v ohnisku  hlásených 5 ochorení na VHA.
  Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 22.2.2024. 
   
 4. Rodinný výskyt – obec Zatín
  Kumulatívne bolo v ohnisku hlásených 9 ochorení na VHA.
  Posledné ochorenie v ohnisku bolo hlásené dňa 4.3.2024.