Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ v Trnave . Projekt s názvom „Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ v Trnave“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom “zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Trnave bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať
lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:
• zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
• monitorovanie prostredia,
• evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.
• zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
Pripomienkový formulár
Projektový prístup
Projektový zámer
Register rizík a závislostí
Odôvodnenie projektu

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 22. 07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu tt.informatik@uvzsr.sk

Prílohy:

I-02 BCCBA – odovodnenie projektu_detailne (.docx, 17 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_2800_RUVZTT_010724_v1.0_detailny (.xlsx, 121 kB)

projekt_2800_Pristup_k_projektu_detailny (.pdf, 409 kB)

projekt_2800_Projektovy_zamer_detailny (.pdf, 535 kB)

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx, 13 kB)