Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Vyhodnotenie - výsledky vzoriek "piesok"

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v mesiaci jún prostredníctvom výkonu štátneho zdravotného dozoru zrealizoval kontroly dodržiavania legislatívnych  požiadaviek v zmysle vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Súčasťou kontroly kvality piesku bol odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia. Spolu bolo odobratých 10 vzoriek piesku (5 z pieskovísk pri MŠ a 5 z verejných pieskovísk) v meste Trnava, Piešťany a Hlohovec. Laboratórnym rozborom vykonaným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bolo zistené, že všetky vyšetrované vzorky piesku vyhovujú v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám na pieskoviská. (Viď tab.)
Prevádzkovatelia pieskovísk boli aj napriek vyhovujúcim výsledkom upozornení, že sú povinní zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy. 

Viac tu: Vyhodnotenie_piesok (.pdf, 215 kB)