Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TT

Aktuality

Späť Peľová situácia 2023 - 37. kalendárny týždeň

V 37. kalendárnom týždni (t. j. od 11.09.2023 do 17.09.2023) sme pri čeladiach Poaceae, Urticaceae a rode Rumex
zaznamenali pokles počtu peľových zŕn na veľmi nízke koncentrácie. Dominantným alergénom naďalej ostáva
Ambrosia. Počet spór plesní sa v porovnaní s minulým týždňom výraznejšie nezmenil. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 380kB)