Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, Topoľčany v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 038 / 537 27 11
e-mail: ruvzto@uvzsr.sk


Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
RNDr. Mária Škodová, tel: 038 / 537 27 35, 0911 127 131, to.hzp@uvzsr.sk
Mgr. Peter Ottinger, tel: 038 / 537 27 38, to.hzp@uvzsr.sk
Dagmar Krbušíková, tel: 038 / 537 27 37, to.hzp@uvzsr.sk
Jaromír Eckhardt, tel: 038 / 537 27 36, to.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov :
Ing. Marta Igazová, tel: 038 / 537 27 34, to.hv@uvzsr.sk
PhDr. Bc. Eva Jonisová, tel: 038 / 537 27 31, to.ohv@uvzsr.sk
Magdaléna Krajčovičová, tel: 038 / 537 27 33, to.hv@uvzsr.sk
Júlia Danišová, tel: 038 / 537 27 33, to.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
MVDr. Mária Janíková, tel: 038 / 537 27 46, to.hdmv@uvzsr.sk
Jarmila Piterková, tel: 038 / 537 27 32, to.hdm@uvzsr.sk
Mária Paulenová, tel: 038 / 537 27 32, to.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Ing. Ľuboš Bošanský, tel: 038 / 537 27 43, to.ppl@uvzsr.sk
Ing. Bc. Hana Košíková, tel: 038 / 537 27 44, to.oppl@uvzsr.sk
Mgr. Lucia Pokusová, tel: 038 / 537 27 45, to.oppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Andrea Ondrušová, tel: 038 / 537 27 12, to.epid@uvzsr.sk
Ľudmila Krajčíková, tel: 038 / 537 27 24, 0948 206 576, to.nozokomialky@uvzsr.sk
Bc. Veronika Šnajderová, tel: 038 / 537 27 25, to.epid@uvzsr.sk
Lukáš Hubinský, tel: 038 / 537 27 25, to.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
PhDr. Bc. Mária Trenčanská, tel: 038 / 537 27 23, to.pz@uvzsr.sk

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky:
Mgr. Ivan Šimko, tel: 038 / 537 27 16, to.htc@uvzsr.sk
Alena Grznárová, tel: 038 / 537 27 15, 038 / 532 02 28, to.financie@uvzsr.sk
Jana Kotlebová, tel: 038 / 537 27 14 to.pokladna@uvzsr.sk

Osobný úrad:
Mgr. Andrea Ondrušová, tel: 038 / 532 40 66, 0910 127 131, to.osobnyurad@uvzsr.sk