Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania ku projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Topoľčany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ Topoľčany . Projekt s názvom „Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ Topoľčany“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom “zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať
lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:
• zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
• monitorovanie prostredia,
• evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.
• zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
Pripomienkový formulár
Projektový prístup
Projektový zámer
Register rizík a závislostí
Odôvodnenie projektu

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 22. 07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu to.informatik@uvzsr.sk
Prílohy:

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx 13 kB)

I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_ProjektNFP401101A236_240703_v1.0 - RÚVZ (.pdf 813 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (.xlxs 118 kB)

I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_NFP401101A236_v1.0_detailny__1_RÚVZ (.xlsx 101 kB)