Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany za 27. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Topoľčany za 27. kalendárny týždeň


V okrese Topoľčany sme v 27. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti  na ARO a CHPO o 13,29 % oproti predchádzajúcemu  kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 150 akútnych  respiračných ochorení (chorobnosť 328,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 5 ochorení (chorobnosť 10,9/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je  3,33%  z počtu všetkých hlásených ARO.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0 – 5 ročných (1545,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) a  15 – 19 ročných (574,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).
Priebeh ochorenia nebol komplikovaný u žiadneho pacienta.
Ochorenia hlásilo 62 % praktických lekárov pre deti a dorast a 67 %  lekárov pre dospelých.
Sentinelovými lekármi nebol v tomto kalendárnom  týždni odobratý žiaden materiál.
V 27.  kalendárnom týždni nebol výchovno-vzdelávací proces prerušený v žiadnej ZŠ a MŠ.

 

Stručný komentár k  prípadom SARI – negat.
COVID-19: v 27. kal. týždni sme v okrese Topoľčany nevykazovali žiadne pozitívne prípady ochorenia COVID-19.

Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany