Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trenčíne (RÚVZ TN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TN je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TN

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 37. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 37. kalendárny týždeň 2023


     V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1 530 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 802,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 31 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 16,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (10) a pneumónie (3) sinusitídy (5).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička