Aktuality

Späť Záverečná správa z nadregionálnej epidémie akútnej gastroenteritídy zapríčinenej vírusom Norwalk (A081/Food_T)

     Dňa 24.04.2024 prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne hlásenie o výskyte akútnych gastroenteritíd vo viacerých prevádzkach firiem v rámci rôznych okresov Slovenskej republiky. Epidemiologickým vyšetrením zo dňa 25.04.2024 bolo zistené, že u exponovaných osôb sa prvé klinické príznaky objavili dňa 22.04.2024. Ku dňu 16.05.2024 evidujeme v nadregionálnej epidémii 496 chorých z 2237 exponovaných osôb (priemerný počet vydaných jedál denne).
     Ako pravdepodobný prameň nákazy bola identifikovaná prevádzka zariadenia spoločného stravovania v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorá dováža stravu do prevádzok firiem, kde sa vyskytli zamestnanci s príznakmi akútnej gastroenteritídy. U zamestnancov zariadenia spoločného stravovania bol prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby odobratý biologický materiál na prítomnosť mikrobiologických agens. U piatich zamestnancov bol potvrdený vírus Norwalk. Z výterov nosa a hrdla bol u ôsmich zamestnancov potvrdený Staphylococcus aureus. Pozitívne vzorky na prítomnosť Staphylococcus aureus boli zaslané na diagnostiku prítomnosti stafylokokového enterotoxínu. V dvoch prípadoch bola potvrdená produkcia toxínu D a produkcia toxínu TSST. Zamestnanci boli vyradení z pracovného procesu a sú pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby spoločnosti.
         Dňa 25.04.2024 boli na RÚVZ Trenčín prevádzkovateľom spoločnosti doručené vzorky odloženej stravy za účelom laboratórneho mikrobiologického vyšetrenia. Z doručených vzoriek pokrmov bola preukázaná produkcia nasledovných toxínov: Staphylococcus aureus toxín D (kuracie mäso), toxín TSST (cestoviny penne), toxín D (varené vajce), toxín A (morčací steak), toxín TSST (čevabčiči).
           Dňa 26.04.2024 zamestnanci RÚVZ Trenčín v predmetnej spoločnosti vykonali štátny zdravotný dozor podľa zákona č. 355/2007 Z.Z. v súvislosti s vyšetrovaním výskytu alimentárnych ochorení, spojený s odberom vzoriek sterov z pracovného prostredia a surovín. Výkonom štátneho zdravotného dozoru boli zistené v priestoroch prevádzky závažné nedostatky, na základe ktorých boli uložené opatrenia na mieste podľa § 55 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.. Dňa 02.05.2024 bol vykonaný dozor zameraný na odber opakovaných sterov z pracovného prostredia a náradia za účelom overenia účinnosti vykonanej sanitácie. Pri výkone dozoru dňa 06.05.2024 odbornými zamestnancami RÚVZ Trenčín v priestoroch zariadenia spoločného stravovania boli nedostatky zo strany prevádzkovateľa odstránené a na základe výsledkov sterov z 02.05.2024 nebola zistená prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmov.

     Priestory prevádzky na výrobu pokrmov s rozvozom sú dňom 07.05.2024 pripravené pokračovať vo výrobe hotových pokrmov.