Aktuality

Späť 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023

26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN si každoročne od roku 1987 pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľ, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 bolo vytvorenie medzinárodného spoločenstva bez drogových závislostí. Úrad pre drogy a kriminalitu OSN (UNODC) volí každý rok ústrednú tému tohto medzinárodného dňa.
Téma medzinárodného dňa pre rok 2023 je:
 Ľudia na prvom mieste: zastavme stigmu a diskrimináciu, posilnime prevenciu.
Výzvami pre tohtoročný medzinárodný deň sú:

 •  zvýšiť povedomie o negatívnom vplyve stigmy a diskriminácie na ľudí užívajúcich drogy a ich rodiny,
 •  zvýšiť povedomie o AIDS a epidémii hepatitídy medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a rozšíriť a posilniť preventívne programy pre hepatitídu,
 • vzdelávať o poruchách spôsobených užívaním drog, dostupnej liečbe a dôležitosti včasnej intervencie,
 • bojovať proti stigme a diskriminácii podporovaním úctivej a nesúdiacej komunikácie a postojov,
 • umožniť mladým ľuďom a komunitám predchádzať užívaniu drog a závislosti.

 Vlády, medzinárodné organizácie a všetky zainteresované strany by mali urýchlene prijať opatrenia na ochranu ľudí, vrátane posilnenia prevencie a liečby drogovej závislosti a boja proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.
Naďalej je dôležité obhajovať a chrániť práva na zdravie u najzraniteľnejších skupín osôb vrátane detí a mládeže, ľudí užívajúcich drogy, ľudí s poruchami užívania drog a ľudí, ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom.  Za posledné roky sa drogová scéna na území SR výrazne nezmenila, pretože už niekoľko rokov sme krajinou s plne rozvinutým drogovým trhom, na ktorom sú zastúpené všetky najznámejšie drogy dostupné v rámci Európskej únie. Možno konštatovať, že rastie záujem o syntetické drogy so stimulačným účinkom, hlavne o metamfetamín (pervitín) a extázu, rastie záujem o marihuanu s výrazne vyšším obsahom účinnej látky tetrahydrocannabinolu (THC).
Negatívne účinky drog sú rôzne
Problémy súvisiace s užívaním drog ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. Dôležité je teda uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži. Odhadom asi 35 miliónov ľudí vo svete trpí poruchami, ktoré sú spojené s užívaním drog. Ľudia so závislosťou majú často jeden alebo viacero zdravotných problémov, ako sú napr. ochorenia pľúc alebo srdca, nádorové ochorenia alebo duševné ochorenia. V závislosti od typu konzumovanej drogy. V niektorých prípadoch zneužívanie drog môže viesť k vážnym depresiám, skratovým panickým reakciám, nepravidelnej srdečnej činnosti, problémom s dýchaním a dokonca i k náhlej smrti. Okrem toho pod vplyvom drogy sa užívateľ môže rozhodnúť pre nechránený sex alebo požičanie použitých ihiel, zvyšujúc tak svoju šancu prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a iným infekčnými chorobami.
 Mnohí ľudia, ktorí užívajú drogy čelia stigme a diskriminácii, čo môže ešte viac poškodiť ich fyzické a duševné zdravie a brániť im tak v prístupe pomoci, ktorú potrebujú. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o dôležitosti správania sa s rešpektom a empatiou k ľuďom užívajúcim drogy.
Prejavy závislosti

 •   silná túžba a rastúca chuť po droge,
 •   znížené sebaovládanie,
 •   zvyšovanie tolerancie voči droge a následné zvyšovanie dávok,
 •   možné abstinenčné príznaky po vysadení drogy,
 •   podráždenosť, depresie, agresivita, rôzne telesné prejavy (potenie, triaška, zimnica),
 •   zanedbávanie povinností, rodiny, priateľov, koníčkov.

Prevencia
 Jednou z najúčinnejších foriem prevencie pred experimentovaním s drogami je šíriť objektívne informácie o drogách, o ich negatívnych, vedľajších účinkoch na organizmus a dostávať tieto informácie do povedomia ľudí. Do prevencie by sa mali zapájať nielen odborní pracovníci, školy, ale i rodičia, ktorí by mali so svojimi deťmi tráviť viacej času, viacej sa im venovať a zaujímať sa, čo ich deti robia vo svojom voľnom čase, akých majú kamarátov, zaujímať sa o ich duševné zdravie a problémy.

Vypracoval: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zdroje:
 https://www.infodrogy.sk/
https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html