Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Priebeh kúpacej sezóny 2024 27. Kalendárny týždeň

Prírodné vodné plochy


V územnom obvode RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa nenachádzajú prírodné vodné plochy s vyhláseným štatútom ,,vôd na kúpanie“. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré sú využívané malým počtom ľudí najmä cez víkendy a príležitostne, sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku sezóny a v priebehu sezóny. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi dňa 10.06.2024 odobral vzorky vôd z prírodných vodných plôch: 
-    VN Ružín – 1 odberné miesto, 
-    Jazero Turzov, 
-    Jazero Úhorná, resp. Smolnícky tajch. 
Vo vzorkách vôd, odobratých z Jazera Úhorná a Jazera Turzov neboli prekročené sledované ukazovatele. 
Vo vzorke vody, odobratej z VN Ružín – odberné miesto Počkaj Beach, boli prekročené zdravotne významné mikrobiologické ukazovatele (E. coli 12 000 KTJ/100 ml, Črevné enterokoky 770 KTJ/100 ml. Identifikované boli aj ďalšie podmienene patogénne mikroorganizmy). Voda nie je vhodná na kúpanie. Odber z odberných miest VN Ružín – prítok Hnilca a prítok Hornádu nebol možný z dôvodu neprístupnosti terénu. Po intenzívnych zrážkach bolo na VN Ružín (v okrese Gelnica) pozorované veľké množstvo naplaveného odpadu.  
Ďalšie odbery vzoriek z prírodných vodných plôch sú naplánované na 08.07.2024 a 05.08.2024.  

Umelé kúpaliská
Letné kúpalisko Spišská Nová Ves je v prevádzke od 21.06.2024
Krytá plaváreň Spišská Nová Ves je v prevádzke celoročne. 
Krytá plaváreň Krompachy je v rekonštrukcii.

Prírodné kúpaliská
V územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa nenachádzajú.

 

Návrat na hlavné menu