Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, známy aj ako Svetový deň drog, si pripomíname každoročne 26.júna.
Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť spoluprácu pri dosahovaní globálneho cieľa, ktorým je medzinárodná spoločnosť bez drogových závislostí.
Globálny drogový problém je výzva, ktorá sa dotýka životov miliónov ľudí na celom svete. Vplyv drog je ďalekosiahly a komplexný, a to od jednotlivcov až po komunity. Od boja s poruchami užívania návykových látok po obchodovanie s drogami a organizovaný zločin.

Tohtoročná téma ,,Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie“  je zameraná na pripomenutie si, že účinné protidrogové politiky musia byť zakorenené vo vede, výskume, rešpektovaní ľudských práv, súcite ako aj pochopení sociálnych, ekonomických a zdravotných dôsledkov užívania drog.

Skúsenosti z analýz drogovej scény a užívania drog na Slovensku hovoria, že najzraniteľnejšou skupinou v experimentovaní a užívaní drog sú mladí ľudia. Silný vplyv na ich nezdravý životný štýl má bez pochýb aj rovesnícke prostredie, negatívne vzory, chuť experimentovať a zažiť niečo „nezvyčajné“.  Často krát sa k užívaniu drog rozhodnú tí, ktorí nemajú svoj voľný čas vyplnený zmysluplnými aktivitami, chýba im pozitívne myslenie ako aj chuť byť aktívni a cieľavedomí. Nepodľahnúť pokušeniu a drogovému dobrodružstvu a nestať sa drogovo závislým a ostať „slobodným“ má šancu len správne informovaný mladý človek, ktorý má svoje zásady získané výchovou v rodine a vzdelávaním v školskom prostredí a preferuje zdravý a aktívny životný štýl. Okrem toho má svoje záľuby, v prípade akýchkoľvek svojich problémov ich rieši dostupnými formami a je vo svojom vnútri šťastný a vyrovnaný.   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi bude realizovať pri príležitosti Svetového dňa drog pre skupiny žiakov a študentov z vybraných základných a stredných škôl zdravotno-výchovné aktivity formou prednášok a besied so zameraním na primárnu prevenciu drogových závislostí, negatívne zdravotné, ekonomické a sociálne dopady užívania drog. Dôraz bude kladený na zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, posilnenie zdravia a života bez drog ako aj podporu záujmových športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. 

 

Návrat na hlavné menu