Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SNV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Pôvodná webová stránka RÚVZ SNV

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 37. týždeň 2023

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 37. kalendárny týždeň 2023


    V 37. kalendárnom týždni bolo hlásených 715 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 882,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,82%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3234,0/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 37. kalendárnom týždni hlásených 16 ochorení t.j. 19,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 2,24% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 51,54%.   Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20-59 ročných (33,3/100 000 obyv.).
    Komplikácie hlásené neboli.
    Ochorenia hlásilo 85% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 81% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 37. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad SARI. 
    
    
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 37. kalendárnom týždni boli hlásené 3 prípady ochorenia COVID-19, vyšetrené metódou PCR. Ochoreli osoby vo vekovej skupine nad 65 rokov (2 prípady) a u 45 - 54 ročných.    

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 37. kalendárny týždeň 2023


    V 37. kalendárnom týždni bolo hlásených 209 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 754,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 120,56%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2434,5/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 37. kalendárnom týždni hlásené neboli. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o rovnaký výskyt chorobnosti.
    Z komplikácií boli hlásené 2 sinusitídy, čo predstavuje 1,0% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 91% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 37. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad SARI. 


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 37. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica