Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SNV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Pôvodná webová stránka RÚVZ SNV

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 36. týždeň 2023

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 36. kalendárny týždeň 2023


    V 36. kalendárnom týždni bolo hlásených 478 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 775,2,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 85,90%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2285,4/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 36. kalendárnom týždni hlásených 8 ochorení t.j. 13,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 1,67% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 49,43%.   Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine nad 60 rokov (26,2/100 000 obyv.).
    Z komplikácií boli hlásené 2 sinusitídy, čo predstavuje 0,4% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 70% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 58% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 36. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad SARI. 
    
    
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 36. kalendárnom týždni bol hlásený  1 prípad ochorenia COVID-19, potvrdený PCR testom. Ochorela osoba vo vekovej skupine nad 65 rokov.    

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 36. kalendárny týždeň 2023


    V 36. kalendárnom týždni bolo hlásených 88 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 342,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 112,69%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine nad 60 rokov, dosiahla hodnotu 435,5/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 36. kalendárnom týždni hlásené neboli. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o rovnaký výskyt chorobnosti.
    Z komplikácií bola hlásená 1 sinusitída, čo predstavuje 1,1% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 36. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený prípad SARI. 


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 36. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica