Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica za 26.týždeň

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Spišská Nová Ves za 26. kalendárny týždeň 2024


    V 26. kalendárnom týždni bolo hlásených 816 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 875,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 29,58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3908,9/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni hlásených 6 ochorení t.j. 6,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 0,74% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom má stúpajúci charakter. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine nad 60 rokov  (10,5/100 000 obyv.).
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb (sinusitídy: 2,  otitídy: 6, pneumónie: 0), čo predstavuje  1,0% zo všetkých ARO.
    Ochorenia hlásilo 89% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 97% všeobecných lekárov pre dospelých. 
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 26. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 
    
Z nazofaryngeálnych výterov bol 1 pozitívny, išlo o  respiračný syncyciálny vírus.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 26. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.
    

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Gelnica za 26. kalendárny týždeň 2024


    V 26. kalendárnom týždni bolo hlásených 244 akútnych respiračných ochorení (ARO) t.j. chorobnosť 770,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 20,58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3434,8/100 000 obyv.. 
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 26. kalendárnom týždni hlásené 2 ochorenia t.j. 6,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje 0,82% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 72,61%. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine nad 20 – 59 ročných  (12,2/100 000 obyv.). 
    Komplikácie hlásené neboli.
    Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 100% všeobecných lekárov pre dospelých.
    Výchovno-vzdelávací proces nebol v tomto kalendárnom týždni prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.
    V 26. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad SARI. 


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-Cov-2
    V 26. kalendárnom týždni nebol hlásený žiadny prípad ochorenia COVID-19.

 

Epidemiologická situácia v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica