Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ SK)

má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov

RÚVZ SK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov 28.06.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Svidník a Stropkov

Situácia k 28.06.2024

OKRES Svidník
Dňa 28.06.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je v okrese Svidník hlásených 57 ochorení na VHA.
Mesto Svidník
Dňa 28.06.2024 nebolo hlásené  nové ochorenie na VHA. Spolu evidujeme v meste Svidník 22 ochorení na VHA.  
Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 51/2024 zo dňa 3.5.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Cernina
Dňa 28.06.2024 bolo hlásené 1 nové ochorenie na VHA u muža vo vekovej skupine 30-39 rokov. Spolu je hlásených 13 ochorení.
Prijaté opatrenia:

 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Železník
Kumulatívne v obci Železník bol evidovaný 1 prípad ochorenia na VHA.
Obec Stročín
Kumulatívne bolo hlásených v obci 6 ochorení.
Mesto Giraltovce 
Kumulatívne bolo hlásených v obci 16 ochorení.

OKRES Stropkov
Dňa 28.06.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA v okrese Stropkov. Kumulatívne je v okrese Stropkov hlásených 48 ochorení na VHA.
Bukovce
Dňa 28.06.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. Spolu je hlásené 1 ochorenie.

Mesto Stropkov
Dňa 28.06.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. Kumulatívne je  v meste Stropkov hlásených 41 ochorení na VHA.
Prijaté opatrenia:

 • Vyhláška č. 59/2024 zo dňa 16.4.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku
 • Vyhláška č. 15/2024 zo dňa 9.2.2024 vydaná RÚVZ so sídlom vo Svidníku 
 • epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad kontaktom, ktorý pozostáva zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A,
 • informovanie výchovno-vzdelávacích zariadení o preventívnych opatreniach predovšetkým o dôslednom dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dezinfekcie,
 • úzka spolupráca so samosprávou, praktickými lekármi pre deti a dorast a pre dospelých, s komunitnými pracovníkmi a zástupcami zdravých regiónov,
 • distribúcia edukačného materiálu o vírusovej hepatitíde A 
 • informovanie autobusových dopravcov, pošty...

Neaktívne ohniská:
Obec Vyšný Hrabovec
Kumulatívne boli hlásené 2 ochorenia.

Obec Vyšná Olšava
Kumulatívne boli hlásené 4 ochorenia.

 

Spracoval: oddelenie Epidemiológie, RÚVZ Svidník