Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (RÚVZ SK)

má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov

RÚVZ SK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Svidník a Stropkov za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Svidník a Stropkov za 26. kalendárny týždeň 2024

 

V okrese Svidník bolo zaznamenaných 104 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19, čo predstavuje chorobnosť 331,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 1886,8/100 000 bola vo vekovej skupine 0-5 ročných. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. 
V tomto týždni nebolo hlásené prerušenie školskej dochádzky. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 9,6 %. 

V okrese Stropkov bolo zaznamenaných 84 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením Covid-19 (chorobnosť 425,4/100 000 osôb) v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, z toho chrípke podobné ochorenia neboli hlásené. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 1283,1/100 000 osôb bola vo vekovej skupine 0-5 ročných.  
V tomto týždni nebolo hlásené prerušenie školskej dochádzky. 
V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 9,6%. 

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku