Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 27. týždeň 2024

Okres Senica
V 27. týždni 2024 (27. KT) bolo zaznamenaných 127 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 856,0), z toho CHPO bolo 18 (chorobnosť 121,3). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 5,5% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie pneumónie (zápal pľúc).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 27. KT nebol evidovaný.

Okres Skalica
V 27. KT bolo zaznamenaných 239 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1414,4), z toho CHPO bolo1 (chorobnosť 5,9).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO nebola hlásenážiadna komplikácia.
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 27. KT nebol evidovaný.

 

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici