Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

RÚVZ SE  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Pôvodná webová stránka RÚVZ SE

Aktuality

Späť Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky

Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky:


Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na:

  •  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky,
  • ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb,
  • telovýchovno-športové zariadenia,
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom,
  • administratívne priestory,
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov),
  • Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.