Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 21. týždeň 2024

Okres Senica
V 21. týždni 2024 (24. KT) bolo zaznamenaných 367 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1236,8) z toho CHPO bolo 34 (chorobnosť 114,6). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 1,6% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni lokálne epidémie – uzatvorená 1 MŠ.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 21. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 21. KT bolo zaznamenaných 151 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 992,9), z toho CHPO bolo 1 ochorenie (chorobnosť 6,6).
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO neboli  hlásené žiadne komplikácie.
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 21. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici